FAQ

Zijn de bureaus nieuw of tweedehands?

De bureaus op onze website zijn tweedehands. Het kan zijn dat de bureaus gebruikerssporen hebben. Als u vragen heeft over een specifiek bureau dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dan beantwoorden wij uw vragen graag.

Wat zijn de bezorgkosten?

De bezorgkosten in de hele Benelux zijn €75,-. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de bezorging.

Wat is de levertijd

We streven er naar om de producten binnen een week te bezorgen. Nadat u de bestelling heeft geplaats nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen voor de bezorging.

Hoe worden de producten geleverd?

Éen bezorger komt de producten bezorgen. Het zou fijn zijn als u de bezorger een handje mee kunt helpen. Als u dat niet kunt dan horen wij dit graag wanneer we een afspraak maken voor de bezorging. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.

Kan ik het bureau ook zelf ophalen in de winkel?

U kunt uw aangeschafte producten kostenloos ophalen in onze winkel in Heesch. We nemen dan na uw aankoop contact met u op om een afspraak te maken voor het ophalen van uw bestelling.

Kan ik producten retourneren?

U kunt producten binnen twee weken na de levering retourneren. U betaalt dan alleen de bezorgkosten van uw bestelling. Het aankoopbedrag van uw bestelling ontvangt u volledig terug. Wanneer u uw product wilt retourneren dan dient u telefonisch contact met ons op te nemen.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Algemene
Voorwaarden Van Den Akker Bureaus

B. van den Akker h.o.d.n. Van Den Akker Bureaus (hierna: Van
Den Akker Bureaus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
77168305 en is gevestigd aan de Bosschebaan 27 (5384VX) te Heesch.

 

Artikel
1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.

2. Aanbod: ieder
schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van
Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.

3. Aannemer: de
aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet
uitvoeren, hierna: Van Den Akker Bureaus.

4. Bedrijf: een natuurlijk persoon
of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6. Opdrachtgever:
het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met
Aannemer.

7. Overeenkomst:
de Overeenkomst, waarbij Van Den Akker Bureaus zich jegens Opdrachtgever
verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te
brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in
geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Producten: de
Producten die door Van Den Akker Bureaus worden aangeboden zijn klassieke tweedehands meubels en aanverwante
artikelen.

9. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Van
Den Akker Bureaus aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het
woord binnen het herstellen van
klassieke tweedehands meubels alsmede het vervaardigen van op maat gemaakte
meubels.

 

Artikel
2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk
Aanbod van Van Den Akker Bureaus, elke Overeenkomst tussen Van Den Akker
Bureaus en Opdrachtgever en op elk werk dat door Van Den Akker Bureaus wordt
aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten,
krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Van Den Akker Bureaus aan Opdrachtgever
aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel
niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden
afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Van Den Akker Bureaus is
overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van
Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die
niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd
te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar
zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar
hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel
3 - Het Aanbod

1. Alle door Van Den Akker Bureaus gedane aanbiedingen zijn
vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien
het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Van Den Akker Bureaus is slechts aan een Aanbod gebonden
indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen
wordt bevestigd. Niettemin heeft Van Den Akker Bureaus het recht een
Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Van Den Akker Bureaus
gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden
Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in
staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke
vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Van Den Akker Bureaus niet binden.
Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet
beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden
alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en
andere omschrijvingen in brochures en promotiemateriaal) in het Aanbod zijn
slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of
het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare
afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de
Overeenkomst.

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever
verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn
of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Van Den Akker Bureaus het
recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan
te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te
accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor
vervolgopdrachten of nabestellingen.

6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod
van Van Den Akker Bureaus zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Den Akker
Bureaus niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte
begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel
4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat
Opdrachtgever een Aanbod van Van Den Akker Bureaus  heeft aanvaard door het betreffende Product
te betalen, of op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Van
Den Akker Bureaus heeft aanvaard en de aanbetaling heeft voldaan.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een
opdracht te geven aan Van Den Akker Bureaus, zal Van Den Akker Bureaus de
opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is
maximaal 14 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen),
daarna kan Van Den Akker Bureaus niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Van Den Akker Bureaus is niet gehouden aan een Aanbod
indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten
begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever
geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk
wordt gedaan door Van Den Akker Bureaus aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te
vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Van Den Akker Bureaus heeft het recht een Overeenkomst
met een potentiële Opdrachtgever om een voor Van Den Akker Bureaus gegronde
reden te weigeren.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een
Overeenkomst aangaan met Van Den Akker Bureaus, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de
verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever
zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om
binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien
herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het
Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in
de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product
vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn
voor rekening van Opdrachtgever.

7. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen
worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk
vermeld in het Aanbod.

 

Artikel
5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de
offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de
uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is
Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd
met de besparingen die voor Van Den Akker Bureausuit de opzegging voortvloeien,
tegen aflevering door Van Den Akker Bureaus van het reeds voltooide werk.
Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Van Den Akker
Bureaus te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs
berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst
die Van Den Akker Bureaus over het gehele werk zou hebben gemaakt.

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij
schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven
tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet.
Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen
van Opdrachtgever.

4. Zowel Opdrachtgever als Van Den Akker Bureaus kan de
Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in
surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende
onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven
vermeld zich voordoet, is Van Den Akker Bureaus nimmer gehouden tot restitutie
van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Van Den Akker Bureaus is
gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen
en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van
Opdrachtgever.

5. Indien Van Den Akker Bureaus na het sluiten van de
Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der
partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de
Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een
redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en
gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van
alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan
de erfgenamen of rechtsopvolgers van Van Den Akker Bureaus.

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever
wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Van Den Akker Bureaus
gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde
uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen
Overeenkomst tot het vervaardigen van meubels annuleert worden hierbij de
volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor
de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij
Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het
offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het
offertebedrag in rekening gebracht. Van Den Akker Bureaus is te allen tijde
gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt
heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor
de gevolgen van de annulering en vrijwaart Van Den Akker Bureaus voor de
hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.Artikel 6 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt
dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek
van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat
van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer
Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Van Den Akker
Bureaus is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van
Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt
gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de
Werkzaamheden, zal Van Den Akker Bureaus Opdrachtgever informeren over de
bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde
Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die
Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient
te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens
welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Van Den Akker Bureaus de
onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te
ontdekken), is Van Den Akker Bureaus gerechtigd om deze kosten, na overleg met
Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene
omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is Van
Den Akker Bureaus gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen
indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de
Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever
vergoed te worden.

 

Artikel
7 - Prijzen en betaling

1. Betaling van een door
Opdrachtgever gekocht product in de webshop dient bij voorkeur vooraf te
geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.  

2. Bij aankoop van het Product via
marktplaats geschiedt betaling bij levering van het Product.

3. Indien Van Den Akker Bureaus op
maat gemaakte meubels voor Opdrachtgever vervaardigt dient Opdrachtgever een
aanbetaling te voldoen en zal het restbedrag bij oplevering aan Opdrachtgever
worden gefactureerd.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen
aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij
Van Den Akker Bureaus Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor
de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de
gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Van
Den Akker Bureaus werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de
beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de
geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de
Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Van Den Akker Bureaus
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Van Den Akker Bureaus ingeschakelde
derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde
halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en
uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten,
lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Van Den Akker Bureaus
gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te
verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen
aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Van Den Akker
Bureaus begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is
Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te
vergoeden.

7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting
van Opdrachtgever, is Van Den Akker Bureaus gerechtigd om de geldende prijzen
en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk
aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf
de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij
prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is
Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke
verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging
aan Van Den Akker Bureaus heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn
ontbindingsbevoegdheid, mag Van Den Akker Bureaus er gerechtvaardigd op
vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

8. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te
voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder
opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar
gemaakte rekeningnummer en gegevens van Van Den Akker Bureaus. Opdrachtgever
kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Van Den Akker Bureaus
een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden
betaald.

10. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd alle reeds door
Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever
(openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

11. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het
aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van
Van Den Akker Bureaus bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met
daartoe overtuigend tegenbewijs.

12. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico
(naar het oordeel van Van Den Akker Bureaus), dient Opdrachtgever hiervoor een
meerprijs te vergoeden.

 

Artikel
8 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting
voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft
voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een
schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van
ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen
met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen
die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim
raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Van
Den Akker Bureaus zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de
wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Van Den Akker Bureaus meer of hogere kosten heeft
gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking
voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor
rekening van Opdrachtgever.

4. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd bij het uitblijven
van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van
Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is
ontvangen door Van Den Akker Bureaus, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke
zekerheid heeft gesteld.

5. Ook indien Van Den Akker Bureaus, voordat Opdrachtgever
in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Van Den Akker Bureaus
gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring
of gerechtelijke tussenkomst.

 

Artikel
9 - Uitvoering werkzaamheden

1. Van Den Akker Bureaus zal zich inspannen om de
Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van
een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op
basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een
resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat
Van Den Akker Bureaus ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door
haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Van Den Akker
Bureaus niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te
volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden
wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Van Den Akker
Bureaus, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende
kosten te vergoeden.  Alle instructies,
aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke
goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers,
ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan.
Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven
van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

3. Van Den Akker Bureaus vraagt geen vergunningen of andere
al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere
instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen
van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of
vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Van Den
Akker Bureaus expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken
van vergunningen en toestemmingen. Van Den Akker Bureaus zal de (gevolg)schade
in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Van Den
Akker Bureaus te vergoeden.

4. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd om voor de uitvoering
van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Van Den Akker Bureaus heeft het recht reclame te maken
voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.

6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever
opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding
van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te
betalen op eerste verzoek van Van Den Akker Bureaus. Bovendien is Van Den Akker
Bureaus gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in
rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde
uren).

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de
Overeenkomst niet hervat kan worden, is Van Den Akker Bureaus gerechtigd om de
Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring
aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering
van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting
voortvloeiende kosten van Van Den Akker Bureaus volledig te voldoen.

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

Alle
voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en
bescheiden (waaronder tevens verstaan tekeningen, overzichten en meer)
tijdig en op de door Van Den Akker Bureaus gewenste wijze aan Van Den
Akker Bureaus ter beschikking worden gesteld;

De
werklocatie in zodanige staat is dat Van Den Akker Bureaus ongehinderd
haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten en/of de Producten kan
bezorgen;

9. Indien Opdrachtgever niet
tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Van Den Akker
Bureaus gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten
in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van
extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Indien Opdrachtgever haar
verplichtingen niet nakomt en Van Den Akker Bureaus nalaat van Opdrachtgever
nakoming te verlangen, tast dit het recht van Van Den Akker Bureaus om op een
later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

11. De uit het werk komende
bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te
behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen
worden door Van Den Akker Bureaus afgevoerd, onverminderd enige
aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

 

Artikel
10 - Adviezen

1. Van Den Akker Bureaus kan indien daartoe opdracht is
gegeven een advies, plan van aanpak, rapportages en/of verslaglegging ten
behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en
slechts adviserend van aard, doch zal Van Den Akker Bureaus de op haar rustende
zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen
verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Van Den Akker Bureaus verstrekte adviezen, in
welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Van Den Akker
Bureaus verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Van
Den Akker Bureaus wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever
niet of niet tijdig een beoordeling op een door Van Den Akker Bureaus gedaan
voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de
hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat
het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de
rapportages en adviezen van Van Den Akker Bureaus kunnen beïnvloeden, zoals de
kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en
gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de
kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en
informatie. 

5. Opdrachtgever zal Van Den Akker Bureaus schriftelijk
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die
van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel
11 - Levering Producten

1. Als plaats van levering geldt het huisadres dat de
Opdrachtgever aan Van Den Akker Bureaus kenbaar heeft gemaakt.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet
tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking
verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Van Den Akker Bureaus
of er door andere omstandigheden buiten de macht van Van Den Akker Bureaus
enige vertraging ontstaat, heeft Van Den Akker Bureaus recht op een redelijke
verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Van Den
Akker Bureaus schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn
gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane
vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het
moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld,
ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

4. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met
het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Van Den Akker Bureaus gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening
en risico van Opdrachtgever.

5. Indien de Producten worden bezorgd door Van Den Akker
Bureaus. Van Den Akker Bureaus zal de bezorgkosten immer aan Opdrachtgever in
rekening te brengen, ook wanneer Opdrachtgever het Product nog niet heeft
betaald. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien Van Den Akker Bureaus gegevens behoeft van
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de
levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering
aan Van Den Akker Bureaus ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Van Den Akker Bureaus een termijn voor levering
heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden
langere leveringstermijnen.

8. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd de zaken in gedeelten
te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering
geen zelfstandige waarde toekomt. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd het aldus
geleverde afzonderlijk te factureren.

 

Artikel
12 - Verpakking en transport Producten

1. Van Den Akker Bureaus verbindt zich jegens Opdrachtgever
om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te
beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle
leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en
verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de
vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking ingoede staat
verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 13 - Onderzoek,
reclamaties Producten

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van
(af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het
geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product
behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten
voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te
informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij
persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Van
Den Akker Bureaus erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van
het Product door Opdrachtgever.

3. Eventuele zichtbare
gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Van Den Akker Bureaus
te worden gemeld op bas@vandenakkerbureaus.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn
van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te
worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door
Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd,
blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als
Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks
uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Den Akker
Bureaus op de wijze zoals door Van Den Akker Bureaus aangegeven.

5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn
herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover
dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren
aan Van Den Akker Bureaus, conform de retour instructies van Van Den Akker
Bureaus. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico
van Opdrachtgever. Indien sprake is van maatwerk is het herroepingsrecht voor
Opdrachtgever zijnde een Consument uitgesloten.

6. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd een onderzoek te
starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat
terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig
mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na
ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling
geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft
Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te
schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een
of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Van Den Akker Bureaus te wijten is,
zal Van Den Akker Bureaus na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het
ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De
ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door
Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de
levering, kan niet verhaald worden op Van Den Akker Bureaus.

 

Artikel 14 - Tweedehands
producten

1. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dient direct na de
aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de
Overeenkomst. Van Den Akker Bureaus geeft uitdrukkelijk geen garantie op de
tweedehands producten. Van Den Akker Bureaus verklaart dat het product naar
behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat.
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in
het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.

2. Indien Opdrachtgever een Consument betreft, heeft deze
recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij
aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van
het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering
openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich
daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Van Den Akker
Bureaus niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor
elke individuele toepassing door de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de
voorschriften en instructies van Van Den Akker Bureaus op te volgen.
Opdrachtgever dient de voorschriften en instructies van Van Den Akker Bureaus
op te volgen.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze
garanties, zal Van Den Akker Bureaus de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan naar keuze van Van Den Akker Bureaus, vervangen of zorgdragen
voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de
vervangen zaak aan Van Den Akker Bureaus te retourneren en de eigendom aan Van
Den Akker Bureaus te verschaffen.

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het
gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van Den Akker Bureaus,
Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

 

Artikel
15 - (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de
Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet
tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent,
de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Van Den Akker Bureaus  of er door andere omstandigheden, welke voor
rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Van Den Akker Bureaus  recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit
fatale termijnen. Opdrachtgever dient Van Den Akker Bureaus  schriftelijk in gebreke te stellen. In geen
geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van
vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van
Opdrachtgever en kunnen door Van Den Akker Bureaus bij Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken
geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Van Den Akker Bureaus is
bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het
tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige
medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Van Den Akker
Bureaus. Het aannemen van zaken van Van Den Akker Bureaus door Opdrachtgever,
is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij
eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of
Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Van Den Akker Bureaus gerechtigd
om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om
goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze
termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend
akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

5. Van Den Akker Bureaus spant zich in om de Werkzaamheden
binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in
redelijkheid verlangd kan worden.

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder
verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende
nationale feestdagen en weekenden.

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid
voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Van Den Akker Bureaus gemaakte
en/of (op)geleverde zaken.

8. Indien Van Den Akker Bureaus te kennen heeft gegeven dat
het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen
een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel
in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk
stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn
hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het
opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding
wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

9. Na oplevering is het werk voor risico van de
Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan
of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan
worden toegerekend.

10. Van Den Akker Bureaus is niet aansprakelijk voor
gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had
moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Van Den Akker
Bureaus.

11. Van Den Akker Bureaus is gerechtigd tot levering en/of
uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of
deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel
16 - Onderhoud

1. Indien overgekomen, zal Van Den Akker Bureaus onderhoud
c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich
uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Van Den Akker
Bureaus zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten
of andere storingen schriftelijk te melden aan Van Den Akker Bureaus, waarna
Van Den Akker Bureaus overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken
zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of
verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Van Den Akker Bureaus gerechtigd
om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met
Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste
verzoek te verlenen aan Van Den Akker Bureaus.

 

Artikel
17 - Opschorting

1. Van Den Akker Bureaus, is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang
te ontbinden, indien:

Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;

Van Den
Akker Bureaus, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

Opdrachtgever
bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een
aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;

Indien
door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Van Den Akker
Bureaus kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Van Den Akker Bureaus gerechtigd
de Overeenkomst te ontbinden.

indien
zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming
van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Van Den
Akker Bureaus kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever
is Van Den Akker Bureaus gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Van Den Akker Bureaus, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te
verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever
toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van
Opdrachtgever. Van Den Akker Bureaus zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf
inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel
18 - Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk
overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is
overeengekomen.

2. Van Den Akker Bureaus voert de Werkzaamheden uit conform
de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is
deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en
slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de
garantietermijn staat Van Den Akker Bureaus in voor een deugdelijke en
gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Van
Den Akker Bureaus gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft
aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een
overeengekomen garantie, is Van Den Akker Bureaus gehouden om een kosteloos
herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast
sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor
geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is
verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen
maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel
van Van Den Akker Bureaus verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

6. Voor de verkochte en geleverde Producten met
fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepaling.

7. Van Den Akker Bureaus staat ervoor in dat de Producten
voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten
tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te
leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever
van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk melding heeft gemaakt aan Van Den Akker Bureaus.

 

Artikel
19 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of
beschadiging van Producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden
en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt,
gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop
deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel
20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Van Den Akker Bureaus gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze
slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Van
Den Akker Bureausde betrokkene hierover informeren.

2. Indien Van Den Akker Bureaus op grond van de Overeenkomst
dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen
aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de
stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden
kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel
21 - Eigendomsvoorbehoud

1. Van Den Akker Bureaus levert alle producten c.q. zaken
onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen
volledig aan Van Den Akker Bureaus heeft voldaan blijft het geleverd eigendom
van Van Den Akker Bureaus.

2. Van Den Akker Bureaus heeft het recht om de door
Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien
Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Van Den Akker
Bureaus. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal
Van Den Akker Bureaus de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel
mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder
zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van
Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Van Den Akker Bureaus worden vergoed
door Opdrachtgever.

 

Artikel
22 - Overmacht

1. Van Den Akker Bureaus is niet aansprakelijk wanneer zij
ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de
Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Van Den Akker Bureaus
wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van
toeleveranciers van Van Den Akker Bureaus, (ii) het niet naar behoren nakomen
van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken,
apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen,
(v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking)
of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische
aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van
het personeel van Van Den Akker Bureaus (xi) epidemieën en/of pandemieën die
het openbare leven verstoren en (xii) overige situaties die naar het oordeel
van Van Den Akker Bureaus buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van
haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van Van Den Akker Bureaus de
uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte
weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het
tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Van Den
Akker Bureaus het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te
onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte
dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden,
kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden.
Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt
in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere
verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel
23 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Van Den
Akker Bureaus leidt tot aansprakelijkheid van Van Den Akker Bureaus jegens
Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met
de opdracht door Van Den Akker Bureaus in rekening gebrachte kosten (eenmaal de
factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij
de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens
Van Den Akker Bureaus. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd
per aanspraak per jaar.

2. Van Den Akker Bureaus is niet aansprakelijk voor
gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade,
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor
Van Den Akker Bureaus aansprakelijk is (gebleken), dient Van Den Akker Bureaus
in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn
weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de
gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden
staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4. In geval van maatvoering is Van Den Akker Bureaus niet
aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde
en/of fouten in materialen en het doen van inmetingen.

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van
het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van
Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Van
Den Akker Bureaus zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met
betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is
geschoten. Ook is Van Den Akker Bureaus niet aansprakelijk voor het vroegtijdig
in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.

6. Schade voortvloeiend uit het gebruik van door
Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van
Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

7. Van Den Akker Bureaus is niet aansprakelijk voor en/of
gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product.
Indien nodig levert  Van Den Akker
Bureaus strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever
nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het
gebruik van het Product is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid
(hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en
waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consument geldt een beperking
conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

8. Van Den Akker Bureaus is niet aansprakelijk voor schade
die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van
(onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte
websites.

9. Van Den Akker Bureaus staat niet in voor een juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Van Den Akker
Bureaus verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten,
zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van
Van Den Akker Bureaus, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als
meerwerk.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten
aan de zijde van Van Den Akker Bureaus vervallen indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd zijn gemeld bij Van Den Akker Bureaus binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop
zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Van Den Akker Bureaus
vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

12. De Werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat
garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen.
Van Den Akker Bureaus is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als
gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

 

Artikel
24 - Geheimhouding

1. Van Den Akker Bureaus en Opdrachtgever verplichten zich
tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het
kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de
Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om
vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Van Den Akker Bureaus op grond van een wettelijke
bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke
informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
verstrekken, en Van Den Akker Bureaus zich niet kan beroepen op een
verschoningsrecht, is Van Den Akker Bureaus niet gehouden tot enige
schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Van Den Akker
Bureaus en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel
25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid,
betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of
bescheiden die zij aan Van Den Akker Bureaus verstrekt in het kader van een
Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever
hiervoor verantwoordelijk. Indien Van Den Akker Bureaus op de hoogte is, of
redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder
begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen,
tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Van Den
Akker Bureaus verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Van Den Akker Bureaus van elke
aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Van Den Akker Bureaus voor
aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de
door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van
de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van
alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Van Den
Akker Bureaus voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van
(bouw)vergunningen.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of
informatiedragers aan Van Den Akker Bureaus verstrekt, garandeert Opdrachtgever
dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Van Den Akker Bureaus tevens van
alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere
overheidsmaatregelen.

 

Artikel
26 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Van Den Akker
Bureaus (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst
ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen,
voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Van Den Akker Bureaus
en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en
bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het
intellectuele eigendomsrecht van Van Den Akker Bureaus rusten anders te
gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Van Den Akker Bureaus
om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte
foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media
kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

 

Artikel
27 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of
producten van Van Den Akker Bureaus of anderszins klachten heeft over de
uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding
die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
bas@vandenakkerbureaus.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven
telefoonnummer.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of
toegelicht zijn, wil Van Den Akker Bureaus de klacht in behandeling kunnen
nemen.

3. Van Den Akker Bureaus zal zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op
de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing
te komen.

 

Artikel
28 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Van Den Akker Bureaus en
Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Van Den Akker Bureaus kan deze algemene voorwaarden
eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de
Overeenkomst tussen Van Den Akker Bureaus en Opdrachtgever, worden beslecht
door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie
's-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid
van een andere rechtbank.

 

Heesch, 12 april 2022.